[metaslider id="9331"]

A magyar büntető törvénykönyv atyja

Büntetőjogász, jogtudós, kúriai tanácselnök, igazságügyi minisztériumi titkár, később országosan ismert és elismert ügyvéd, korának legkitűnőbb kodifikátora, a magyar büntetőjog tudomány kimagasló alakja, és az első magyar büntető kódex megalkotója. Május 3-án volt Csemegi Károly születésének 195. évfordulója, ezért most cikkemben szeretném az olvasók elé tárni röviden Csemegi életét és munkásságát. Mind jogi tevékenysége, mind a szabadságharcban való ténykedése a hazaszeretet, és annak szolgálatát tükrözte.

Élete

  1. május 3-án született Csongrádon Nasch Károly néven egy háromgyermekes család tagjaként. Apja Nasch József Károly előbb egy párizsi bank alkalmazottja volt, majd szakított a bankár szakmával és falusi kiskereskedőként próbálta a családot eltartani. Csemegi az elemi iskolát szülőfalujában végezte, majd gimnáziumi tanulmányait Pesten folytatta. Ezután jogi tanulmányait is Pesten kezdte, ahol 3 társával együtt megalakították az Egyetemi Magyar Társulatot, azonban pártfogójuk, Toldy Ferenc professzorral az oldalukon sem sikerült az alapszabályt elfogadtatni a Helytartótanáccsal, így felfokozott hazafias hangulatban 1845-ben Naschról Csemegire magyarosította nevét. 1846-ban tette le ügyvédi szakvizsgáját és rövid praxisa után a szabadságharcban is részt vett. Itt Batthyány Károly gróf megbízásából az 1849-es bácskai és bánáti hadjáratban, őrnagyként egy gyalogsági zászlóalj és egy lovasszázad parancsnokaként tevékenykedett. Lugosnál tette le a fegyvert, ezt követően az aradi kaszárnyában, majd a temesvári várban raboskodott. Miután elengedték, Aradon folytatta ügyvédi pályafutását, ám ideiglenesen – hazafias érzelmei – miatt rendőri ellenőrzés mellett egy kis, román többségű faluban, Butyinban végezte 1859-ig. Hírnevét az ezután keletkezett szakmai röpiratok alapozták meg.

Kodifikátorként való ténykedése – Csemegi-kódex

Csemegi úgy gondolta, hogy a jogállami működés biztosításának legfontosabb előfeltétele a büntetőjog kodifikálása. Sokrétű nyelvi műveltsége lehetőséget biztosított számára az Európai kultúrkör valamennyi jelentős és meghatározó hatású büntetőjogi kódexének a beható tanulmányozására. Azt az elvet vallotta, hogy az igazi kodifikációs munka – hasonlóan a nagy művészeti alkotásokhoz – egyszemélyes, egyedüli teljesítmény és felelősség. Életének fő művén öt éven át dolgozott: ez volt az úgynevezett Csemegi-kódex. 1873-ban bízták meg Csemegit a Büntetőtörvénykönyv elkészítésére. A mű kiemelkedő voltát nemcsak időtállósága, hanem a fogalmak pontos meghatározása, és rendszerének tisztasága is bizonyítják. A kódex a bűncselekményeket bűntettekre és vétségekre osztotta és ezeket egészítették ki a kihágások, melyeket külön törvénybe is iktattak, ezzel megteremtve az első trichotomikus jellegű büntető törvénykönyvet. Ami a szankciórendszerét illeti: egyetlen jogkövetkezményt, a büntetést ismerte csak, ennek azonban több fajtája volt. Halálbüntetést csak két bűncselekmény elkövetése esetén szabhattak ki (a király meggyilkolása, szándékos emberölés és ezek kísérlete). A büntetések skálája súlyosság szerint a pénzbüntetéstől a halálbüntetésig terjedt, és ezen kívül megjelentek a mellékbüntetések, mint például a hivatalvesztés vagy politikai jogok ideiglenes felfüggesztése. A kódex azonban nem tartalmazta a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseket és nem ismerte a büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztését sem. A hiányosságokat azonban büntető novellákkal küszöbölte ki. Általános része 9 fejezetből áll, melyek sorrendben a következő témákkal foglalkoznak: bevezető intézkedések, a törvény hatálya, büntetések, kísérlet, részesség, szándék és gondatlanság, beszámíthatóságot enyhítő vagy kizáró okok. Mint az előbb már említettem, a bűncselekményeket három csoportba osztotta: bűntettek, vétségek és kihágások. Bűntettnek számított a nagyobb súlyú, szándékos jogsértés, vétségnek a kisebb súlyú szándékos, illetve gondatlanságból elkövetett cselekmények. A kihágások nem számítottak valódi jogsértésnek, csupán bizonyos cselekményekből származó jogsértések megelőzése végett alkotott törvények megszegését jelentette. Tehát a kihágásokról szóló törvények megelőző jellegűek, míg a bűntettekről és vétségekről szóló rendelkezések megtorló funkciót töltöttek be. Deklarálta a nullum crimen sine lege és nulla poena sine lege alapelveket, kimondva, hogy „bűntettet és vétséget csak azon cselekmény képez, melyet a törvény annak nyilvánít. Ezeknek az elveknek a célja az analógia kizárása volt. Analógiáról akkor beszélünk, ha valamely emberi magatartást a jogszabály egyáltalán nem szabályoz, csak egy hozzá hasonló magatartást, és a jogalkalmazó az erre vonatkozó jogszabályt alkalmazza a nem szabályozott, de hozzá hasonló magatartásra. A kódex Különös része 43 fejezetből áll, amely az uralkodó és az állam rendje elleni, a társadalmi rend elleni, a személy– és vagyon elleni, az állam- valamint az államigazgatás elleni és végül a hivatali bűncselekményeket szabályozza. A kódex szerint a legsúlyosabb bűncselekménynek a király elleni merénylet számított. Az emberölés terén megkülönböztetést tett a szándékos és gondatlanságból elkövetett emberölés között. Gyilkosságnak az előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölést nevezte, ezen kívül létezett még a megfontolt szándékból elkövetett emberölés és az erős felindulásban elkövetett emberölés is. Vagyon elleni bűncselekmények közül a különös rész az alábbiakat szabályozta: lopás, rablás, zsarolás, sikkasztás, zártörés, hűtlen kezelés, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, bűnpártolás, csalás. A lopásnak tizenkét minősített esetét határozta meg. A kódex Általános része 1950-ig, a Különös része 1962-ig volt hatályban.

Emlékezete

Csemegi Károly életműve több mint 120 év távlatából is elevenen él, és a magyar jogi kultúra meghatározó része. Kortársa, Mikszáth Kálmán így emlékezett meg róla: „Nem kell kiírni a keresztnevet. Csemegi csak egy volt, se őse nincs, se utódja. Megérkezett és elment, s többet hagyott is örökségül, mint sok azokból, akik elődökben és utódokban századokig itt pengették a sarkantyút.”

EnglishGermanHungarian