[metaslider id="9331"]
wu

Wu Zetian, Kína egyetlen császárnője

Bizonyára mindannyiunknak ismerősen csengenek Mária Terézia osztrák uralkodónő és Nagy Katalin orosz cárnő nevei. Ezek a jeles asszonyok szerepelnek történelemkönyveinkben egy-két fejezet erejéig, és kézenfekvő választásnak ígérkeznek, ha valaki befolyásos női monarchákra kíváncsi. Éltek azonban nagyhatalmú hölgyek, akik korántsem olyan ismertek a mainstream médiában, akiknek neveit az iskolában sem igen hallhatjuk. Egy közülük Wu Zetian, Kína egyetlen női uralkodója.

Fiatalkora

wu624-ben született, a kínai Tang dinasztia alapítója, Tang Kao Cu uralkodásának hetedik évében. Gazdag édesapja a császár kegyeltje volt, és a kor szokásaitól eltérően nagy hangsúlyt fektetett lánya oktatására. A fiatal Zetian megtanult többek között írni és zenélni, és jártas volt a politikában és az irodalomban. Ezeket a szerencsés körülményeket tulajdoníthatjuk azonban a Tang dinasztia általánosságban prominens női tagjainak is, akik elődjeiktől eltérően aktívak voltak, politizáltak, lovagoltak, tanultak és férfiasabb ruhákat is hordtak, példaként állva így az ambiciózus nemes lány előtt.

Wu Zetian 14 évesen Tang Taj-cung császárnak – Tang Kao Cu fiának – ágyasa lett. Édesanyja sírva fogadta a hírt, ám a fiatal lány lehetőséget látott ott, ahol mások kiszolgáltatottságot. A császár szövevényes, kilenc fokozatú ágyasrendszerében az ötödik rangba került és titkári feladatokat látott el, tovább ismerkedve a birodalmi ügyekkel.

Míg Taj-cung nem kifejezetten kereste társaságát, annál inkább annak fia, Kao-cung, akivel már annak apja uralma alatt viszonyt folytatott Zetian. Mivel azonban gyermeket nem szült a császárnak, annak halála után kötelessége volt örökre kolostorba vonulni, ahol buddhista apácaként kellett szolgálnia haláláig. Kao-cungnak köszönhette, hogy folytathatta életét a császári udvarban, mivel régi szeretője egy látogatás alkalmával úgy döntött, saját ágyasának fogadja.

Felemelkedése

A 650-es évek elejét palotai intrikákkal töltötte: eltökélt szándéka volt az ágyasok ranglétráján minél feljebb jutni. A hatalom oltárán Kao-cung feleségét, Wangot és legfőbb ágyasát, Xiaot is feláldozta. A két befolyásos nőnek vesznie kellett, hogy ő léphessen helyükbe.

Először – a császár kielégítése mellett – a császárnéval és sok magas rangú tisztviselővel is jó kapcsolatot ápolt; barátságosságával és bőkezűségével férkőzött bizalmukba. Az udvari méltóságok még a legtriviálisabb eseményt is szívesen jelentették neki. Azonban Zetian újszülött lánya halála miatt a császárnét okolta, aki nem tudott megfoganni. Kao-cung hitt neki, és miután elzavarta Wangot, Wu Zetian a volt császárnét és a kedvenc ágyast, Xiaot is kivégeztette. Fáradozásai meghozták gyümölcsüket: övé lett a legmagasabb női pozíció az egész birodalomban.

Uralkodása

A beteges és gyenge karakterű császár hitveseként Wu Zetiannak páratlan hatalma volt. Nem habozott előnyét vasmarokkal magánál tartani; politikai ellenlábasait gyakran családjukkal együtt eliminálta, és uralkodása első felében egyfajta titkosrendőrséget is működtetett. Emellett azonban kiválóan választotta meg szövetségeseit, akiknek befolyásos katonai és udvari pozíciókat adományozott, és segítségükkel hatalma alá vonta Koreát. Intelligenciájával, eredményes uralkodásával, bátorságával és határozott karakterével kivívta magának a kínai főnemesek tiszteletét, ha nem is szeretetét.

683-ban meghalt Kao-cung, akit formálisan másodszülött fiuk, Li Dan követett, miután bátyját Zetian lemondatta. Li Dan tehát marionettbábuként engedelmeskedett régens anyjának, akinél minden tényleges hatalom összpontosult. 

A császárnő 65 évesen lépett trónra hivatalosan és további 15 évig uralkodott. A trónörökös kérdése egyre égetőbbé vált, így végül hivatalnokaival száműzetett elsőszülött fiát, Csongcsong-ot hívták vissza. Zetian úgy tűnt, nem kívánta saját vérrokonai kezébe adni a birodalmat, célja a hatalom kizárólagos, halálig tartó birtoklása volt.

Utolsó napjait két fiatal fivér és egyre romló egészségének társaságában töltötte. 705-ben a vezető réteg tagjai konspiráltak ellene és puccsal vették rá a császárnőt, hogy adja át a koronát Csongcsongnak. Nem egész egy év elteltével Wu Zetian elhunyt.

wuÖröksége

A kompetens és keménykezű uralkodónő – bár elsősorban önös érdekekből tört előre – az egyik legtermékenyebb korszakot idézte meg Kína történelmében. Legjelentősebb érdemei a következők:

1, Hivatalnokok toborzásának szabályozása: Elődeivel ellentétben nagy hangsúlyt fektetett a jelentkezők tanultságára és alkalmasságára és kevesebbet a származásra, ezzel egyúttal meggyengítve a kevés, de hatalmas hivatalnok klánokat. Az ő uralma alatt vált szokássá a jelöltek vizsgáztatása.

2, A Kínai Birodalom függetlenségének megőrzése és területének növelése: Legfőbb ellenfelei Japán, Korea és Tibet voltak.

3, Gazdasági fejlesztések: A földművelés megreformálása (könyvek kiadása és öntözési rendszerek kialakítása formájában) és az adók csökkentése kifejezetten népszerűvé tette őt a parasztok körében, hiszen békében és jólétben éltek uralma alatt. A mai napig ünneplik születésnapját egy fesztivál keretében, és nehéz időkben hozzá imádkoznak.

4, A buddhizmus terjesztése: Már gyermekkorában megismerte a vallást és egy kis ideig apáca is volt. Templomokat építtetett, ahol a papok elmagyarázhatták a buddhista tanításokat.

5, Az irodalom és a művészetek patronálása: Ambiciózus politikai karrierje mellett költő és művész is volt. Férjével különösen a versekért voltak oda; Li Bai és Du Fu, két jelentős Tang költő is megjelent nem sokkal utánuk.

6, Nőjogok támogatása: A császárnő számos intézkedése volt hivatott támogatni a nőket. Tudósokat kért fel, hogy készítsék el számos példaértékű hölgy életrajzát, meghosszabbította az anyák halála utáni gyászidőszakot, és kijelentette, hogy az ideális monarcha úgy uralja népét, mint anya a gyermekeit.

wu

Megítélése

Wu Zetian történelmi értékelése vegyes. Évszázadokon át a kínai történészek megvetéssel és undorral színezett hangnemben írtak róla, hiszen fittyet hányt a tradicionális női szerepekre és vasmarokkal fogta alattvalóit, eltette láb alól a neki ellenszegülőket. Számos szörnyű és eltúlzott történet kering róla, miszerint testvéreit, anyját, férjét és saját kislányát is hidegvérrel mészárolta le. 

Bár semmi kétség, hogy uralkodóként elkövetett számtalan bűnt, a mendemondák nagy részét nem lehet kétséget kizáróan bizonyítani. Kortársai szexuális életét is kritizálták és nagy valószínűséggel kiszínezték; és az sem volt ínyükre, hogy Taj-cung ágyasából lett Kao-cung felesége (ez akkoriban vérfertőzésnek számított).

Mostanság kedvezőbben ítélik meg regnálását. Magánélete helyett a birodalom felvirágzásában betöltött szerepére fókuszálnak a 21. századi tankönyvek, szemben a konfuciánus gyakorlattal, mely rendszerint lekicsinyli a női politikai tevékenységet.

Források: 1, 2, 3, 4, 5

Képek forrása: kiemelt, 1, 2, 3

EnglishGermanHungarian